Evanjelizm Ve Ortadoğu
Gündem İktibas

Evanjelizm Ve Ortadoğu

Davut DAĞ

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil’in her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion’dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, İncil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir.

Evanjelizm sözcüğü Kutsal Kitap’a dönmek veya yönelmek anlamına gelir.

Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi’nin muhafazakâr kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır. Ayrıca Martin Luther, reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası’nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

Evanjelizmin temelleri  İngiliz George Whitefield (1715-1770),; Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

ABD’de 1820’lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evanjelizm 19. yüzyıldan itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby’nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir.

Darby’nin Muafiyetçilik akımı İncil ve Dünya tarihini yedi çağa veya Tanrı’nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır.

C. I. Scofield tarafından yazılan Scofield Referans İncil’i ile 1880 ve 1890’lı yıllarda Darby’nin ,’Tanrı, Tanrı’nın Krallığı’nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail, İncil’in Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır’ öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir

Lutherci Protestanlık ile başlayan; Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush’un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm, 11 Eylül’den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir.

Evanjelizmi Hıristiyan Siyonizmi olarakta görebiliriz.

Evanjelistler, Eski Ahit’in Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğunu, Kutsal Toprakların Yahudilere ait olduğunu, Yahudilerin Mesih’in gelişiyle birlikte dünyanın egemeni olacağı gibi hüküm ve kehanetlerini tamamen kabul etmektedirler. Bu nedenle, bu konuda kendileri için en önemli görevin, Yahudilerin egemenliğine destek olmak olduğu fikrini benimsemişlerdir.

Evanjelistler, günümüz politik olaylarını Eski Ahit’e göre yorumlamakta ve İsrail’e destek olmaktadırlar ve İncil’den çok Tevrat’ın 39 kitabına daha çok değer vermektedirler.

Evanjelistlerin savunduğu inanç sistemi, Kutsal Kitap’ta anlatılan Sion toprağı ve günümüz İsrail Devleti üzerinde odaklanmaktadır. Bunların ikisini de aynı kabul etmektedirler. Evanjelistler Siyonist Yahudilerle aynı inanca sahiptirler. Evanjelistlere göre Tanrı, insanları iki kategoriye ayırmıştır: Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Cennet Evanjelistler içindir. Öteki insanlar Tanrı için herhangi bir değer taşımamaktadır(??) Bu inanca göre, Yahudiler seçilmiş halktır ve onlar için dünya egemenliği için ilahi bir plan hazırlanmıştır. Evanjelistler ise bu plana destek verecekler ve bunun sonunda Cenneti kazanacaklardır. Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelistler bir yanda, diğer din mensupları ise diğer yanda yer alacaklardır. Her iki taraf arasında Armagedonisimli Kıyamet Savaşı yaşanacak ve Yahudiler bu savaşı kazanacak ve böylece bin yıl süren bir dünya egemenliği elde edeceklerdir.

Kamuoyunda bilindiği şekliyle Evanjelistlerin amacının, Tanrı’yı Kıyamete zorlamak olduğu yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Hollywood bu inancı destekleyen filmler yayınlamakta ve böylece de insanlar üzerinde Kıyamet korkusu paranoyasına yol açmaktadır.

Evanjelistler göre Kıyametin kopmasından önce Hz. İsa yeryüzüne ikinci kez gelecek ve az sayıdaki Yeniden Doğuşçu Hristiyan’ın ruhları semaya yükselecek.

Evanjelistlere göre Tanrı’nın Mesih’i göndermesi için Dünyanın kötülükleri yaşaması gerekmektedir. Tanrıyı kızdıracak her türlü kötülük işlenmeli ve böylece de Tanrı Kıyameti bir an önce kopartmalıdır.

EVANJELİKLER VE ORTADOĞU

eva kap

İsrail devletinin kurulması ile beraber Evanjeliklerin geneli, İncilin kehanetinin gerçekleştiğine ve Mesih’in geri dönebilmesi için Hristiyan olmayan bütün herkesin katledilip, yok edilmesi gerektiğine ve ancak böylece bin yıllık barışın başlayacağına inanıyorlar. Ortadoğu’da yaşanılan çatışmalar bütün bunlar özlemle beklenen sonun müjdecileri!.

Evanjelik bir kitap olan,” Kudüs için Gerisayım”da (Jerusalem Countdown) korkunç bir ahir zaman senaryosu tasarlanmış. Rusya ve Müslüman devletler birleşip İsrail’e karşı savaşıyorlar. Bütün bu karmaşıklıklar ve savaşların ardından, Hristiyan karşıtı olan Avrupa birliği lideri, İngiliz ve Amerikan ittifakına karşı savaşıyor. Mesih geri dönüyor ve yeryüzündeki ebedi krallığını Kudüs’te inşa ediyor.

Evanjeliklerin ve Yaheb beklentisi içerisinde olan Siyonist Yahudilerin rüyalarını süsleyen bu sahne, yani Ortadoğu’nun Cehenneme dönmesi ne yazık ki gerçekleşmeye başladı gibi. Üzüntü verici olan; Müslümanlarında böyle bir savaşın yaşanmasını Allah’ın murat ettiğine inanmaları ve bunu kadere bağladığına dair şüphelerinin olmamalarıdır. Ancak şunu kısaca belirteyim: Bu inanç her Müslümana ait değildir…

ABD ve İsrail arasındaki derin siyasi, kültürel ve dini ilişkiyi anlamak; hem ABD’nin Ortadoğu politikasını daha doğru analiz etmek için hem de ABD ve İsrail dostluğunun dünü, bugünü ve geleceğinin idraki için önemi haiz bir konudur.

Evanjelik geleneğe göre, Kıyametin kopmasından önce Hz. İsa yeryüzüne ikinci kez gelecek ve az sayıdaki yeniden doğuşçu Hıristiyan’ın ruhları semaya yükselecek. Hz. İsa’nın dönebilmesi ise yeryüzünde sahnenin hazırlanmasına bağlıdır.

Bu sahnenin hazırlanması için Yahudilerin Filistin’e dönüp İsrail devletini kurmaları, Kudüs’ü başkent yapmaları, Mescid-i Aksa’nın yerine Süleyman Mabedi’nin inşa edilmesi, bunun için de İsrail’e yardım etmek, Kıyametin çabuklaştırılması için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor!

Bu yüzden Fransız Le Nouvel Observateur Dergisi’nde de ifade edildiği gibi dünya üzerinde yaşayan 500 milyon “Evanjelist”in en önemli liderlerinden biri olan ABD Başkanı Bush’un Irak’ı işgal edişinde Evanjelist düşüncelerinin etkisi olduğunu söyleyenler oldukça fazladır.

Hareketin önde gelen isimleri ise Bush’un da akıl hocalığını yapan Jerry Falwel, Pat Robertson, Franklin Graham ve Jerry Vines gibi İslam ve Peygamber Efendimiz için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan kişiler bulunuyor.

Evanjelistler, Klasik Hıristiyan inancından farklı olarak Yahudilerle birçok ortak inancı paylaşırken; Kitabı Mukaddes’ten kehanet ettikleri Kıyamet öncesi yedi aşamaya odaklanmaktadır. Yahudilerin Filistin’e geri dönmesi, Büyük İsrail’in kurulması, İncil’in tüm dünyaya vaaz edilmesi, İsa Mesih’in ikinci kez dünyaya gelmesi, Yedi Yıl savaşı ve sonrası felaket dönemi, Armageddon Savaşı…

Evanjelik inanca göre; Tanrı’nın Evanjelik Protestan Hıristiyanlar için olan uhrevi(cennetle ilgili) ve Yahudiler için de dünyevi(yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planı vardır. Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrı için önem taşımazlar. Tanrı’nın Yahudilerle ilgili planı gereği Yahudiler, vaadedilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail’i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar. Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahirette gerçekleşecektir. Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit(İncil)’ten oluşan Kitabı Mukaddes’e göre, İsa Mesih’in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaadedildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir. Evanjelist Hıristiyanlar’ın Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda, bunların haricindeki diğerleri ise bir yanda olacak ve iki taraf arasında büyük bir savaş, yani “Armageddon Savaşı” yaşanacak ve Hz.İsa önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler savaşı kazanarak dünya egemenliğine ulaşacaklardır.

Son aylarda Mısır ve Suriye’de yaşanılan dramı Hristiyan Evanjelikler, Ortadoğu’daki savaşın sonun başlangıcı olarak görüyorlar. Onlara göre İsrail’de iyi ve kötünün son savaşı gerçekleşmeli. Dünyanın beklenildiği üzere batması için İsrail desteklenmeli. Evanjelik Basın, televizyon ekranlarından takip ettiği Ortadoğu’dan yansıyan görüntüler için, acıklı fakat beklenildiği gibi diyor.’’Robinson Drive Metodis’’ Kilisesinin rahibesi, Şimdi İsrail ve komşuları arasında olan savaşın İncilin bir kehaneti olduğunu söylüyor. Rahibenin Teksas’taki cemaati, aslında barışa inanmadan, Ortadoğu’da barış için dua ediyor. Çünkü Evanjelikler dünyada kalıcı bir barış için, insanlık tarihinin şahit olmadığı kadar kanlı bir savaşın olması gerektiğine inanıyorlar. Yol haritaları onları kıyamete (Armegeddon) doğru götürüyor.

Ortadoğu’da Kaosu Bitirecek Olan Kişi Şeytanmış!

”Çünkü inanışlara göre, Ortadoğu’daki çatışmalar İsa’nın geleceğini gösteren işaretler belirdi ve bunlar devam etmelidir. Öte yandan, karışıklığı ilk durduracak liderin Şeytan’ın ta kendisi olduğuna inanıyorlar.”

Tüm bu yaşananları sadece dinsel kodlarla açıklamak mümkün mü? İşin içinde dezenformasyon ya da manipülasyon var mı? Bu soruları yanıtlarken ”Savaşların nedenini tek bir şeye bağlayamayız.

Ortadoğu’da yaşanılan çatışma ve Savaşların sebebini; Dünya kamuoyunun bir kısmı petrolle, bir kısmı da dinle ilişkilendiriyor. Ortadoğu’da kaosun artmasını ve hangisinin doğru olduğunu zaman gösterecek. Evanjelistler, Kıyamet savaşı Armagedon’un çok yaklaştığını düşünüyor. Ve bazı kesimlerin iddiası doğruysa, Bush’un başını çektiği Evanjelistler, Armagedon’u yaşayan nesil olmak için ellerinden geleni yapacak.

SÜTUN HABER

eva22

 

GRUBA KATIL