Bizler Farklı Okumalıyız
Gündem İktibas

Bizler Farklı Okumalıyız

bizler_farkli_okumaliyiz

Okumak, nitelikli her insanın bir ömür boyu sürdürdüğü ve sürdürmek zorunda olduğu bir davranış biçimidir. Gelişmemiş toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanları çoğunlukla yararsız uğraşılarla geçirmektedirler.

Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır.

Okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır.

Genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca, kanal kanal dolaşarak boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli zamanlardır. Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap okuyarak değerlendirilebilecek anlardır. Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zamanı hem zevkli hale getirecek hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır.

Her yıl basılan binlerce kitabın arasından, okunacak doğru kitabı seçmek, ancak kişileri doğru yönlendirmek ile mümkündür. Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı zevk alarak okuması önemlidir. Dünya ve ahiret saadetine bizi en çok yaklaştıracak olan kitapları önem sıralamasına göre, sınırlı olan ömür kabına ilk önce yerleştirmeliyiz.

Kitap okumak asgari bir edebiyat altyapısı gerektirir; okuduğunu anlamayı, ondan zevk almayı… Günümüzün eğitim sistemleri içinde bunun pek yeri yok. Çünkü insanlar çabuk tüketilen, orta zekâlar için sunulan zevklere ve eğlencelere şartlandırılıyor. Öte yandan, derinlik olarak ucuz kitapların, bu çok az eğitim görmüş kitleye pazarlanması için taktikler geliştiriliyor.

Şimdi, eğer yaradılış nedenini bilmek, üç boyutlu dünyanın dördüncü boyutunu görmek, madde âleminden sıyrılıp manevi âleme ulaşmak; iyiliği, güzelliği, doğruluğu keşfetmek istiyorsan oku. Karanlığın ürkütücülüğünden, ayazından kurtulup aydınlığın içini serinleten sahillerinde yürümek istiyorsan oku.
• Alacağınız kitabı, çoğunlukla önce görün. Eğer imkân varsa fihristini, önsözünü ve son sözünü gözden geçirin.
• O kitabı okumuş birinden kanaatlerini öğrenmeye çalışın.
• Kitabı almaya değer bulursanız, onu çizerek okuyun.
• Sabahın kitabı ayrıdır, akşamın kitabı ayrıdır.
• Hafif kitapları, yorgun olduğunuz zamanlar ve günün sonuna bırakın, “ağır” kitapları dingin olduğunuz zamanlarda ve günün önünde okumayı yeğleyin.
• Çizilmesi gerektiğine inandığınız yerleri mutlaka çizin.
• Bununla yetinmeyin, kitabın karşısında pasif nesne olarak kalmamak için kitaba notlar düşün.
• Bir daha lazım olacak bilgilerin yanına işaret koyun, eğer mutlaka hafızanızda yer etmesini istiyorsanız üç işaret koyun ve onu not alın.
• Kitabı bitirdikten sonra, kaydedilmesi gerekenleri kaydedin.
• Okumayı yemek yemek, su içmek gibi doğal bir ihtiyaç olarak gören biri, özellikle de bu konuda meleke kesbetmiş, okumak kendisinde bir refleks haline gelmişse, bu süreci sekteye uğratan problemi çözer ve okuma sürecinin aksamasına izin vermez.
• Elbet okumanın da bir usulü ve üslubu olmalıdır. Gerek okuma usulü, gerekse okunacak kitap türleri, kabiliyet, birikim, ihtiyaç ve kavrayıştan bağımsız tespit edilmemelidir.
• Haber veren en az bir gazeteyi takip edin.
Modern manada bilgi konusuna baktığımızda şu iki önemli noktanın farkında olmamızda yarar var: Biri bilginin iktidarı ayakta tutan ve devam ettiren bir güç olması, diğeri bilginin niteliği. Her iki durumda da bizim bugünkü bilgiye bazı itirazlarımız var. Bundan dolayı biz Müslümanların farklı bir bilgi tanımını yapmamız ve bunun yanında farklı bir bilgilenme şeklini geliştirmemiz gerekir.

Modern dünya geniş ölçüde yukarıda işaret ettiğimiz bilgi türünün kullanımına dayanır. Bu bağlamda ürettiği, dönüştürdüğü ve hatta karşı olduğu bilgiye de kayıtsız değildir elbette. Bu açıdan modern dünya başka bilgi türleri yanında en çok İslam dini ve İslam dünyası ile yakından ilgilidir. Bugün Batı dünyasının finanse ettiği çok sayıda araştırma kurumu, vakıf, merkez ve enstitü var. Bunlar harıl harıl İslamiyet, İslam dünyasında sürüp gitmekte olan sosyo-politik ve kültürel gelişmeler ile İslami hareketler üzerinde araştırma yapmaktadırlar. Ancak söz konusu araştırmaları yakından izleyenlerin de tespit ettiği gibi, bu araştırmalar bir yandan taraflı ve tanımlayıcı bir perspektiften hareket ediyorlar, öte yandan bunun bir sonucu olarak son derece seçici davranıyorlar. Seçici davranmaları işlerine gelmeyen bilgileri ayıklamanın bilgi aktarıcısı durumundaki araçların kapsamına almanın bir gereğidir. Çünkü doğru ve ‘tarafsız’ bilgi, bilginin iktidarla ilişkisini ters düz edebilir ve çoğu zaman da ters düz etmektedir.

Bizim önerdiğimiz alternatif okuma programının bazı özellikleri var. Bu okuma programını izleyebilmek için aslında formel bir eğitim görmüş olmak gerekmez. Duruma göre okuduğunu anlayan bir ilköğretim mezunu da bu programı izleyebilir. Bu konuda en önemli amil belli bir zihinsel kapasiteye sahip olan insanların ‘istekli’ ve ‘sabırlı’ olmaları hususudur. Gündelik ve kısa vadeli kazançlar peşinde olan insanların bu okuma programından istihsal edecekleri fayda son derece sınırlı olur ve esasında programı sonuna kadar götürebilecek sabrı, tahammülü göstermeleri zordur.

Programdan ilk amaçlanan fayda, ömrümüz boyunca sürecek fikri hayatımıza sağlıklı ve kalıcı bir alt-yapı zemini oluşturmak; bir kurum olarak üniversitenin dışında zihni özgürleştirici bilgi ve tefekkür formasyonuna sahip olmanın mümkün yollarını bulmaktır. Malum olduğu üzere çoğu bilgilerimiz parça pörçük, eksik ve düzensizdir. Bizi bilgilendiren araçlar ve kurumlar bazen bunun özellikle böyle olmasını istemektedirler. Bu durumda insan bilgi sahibi olduğunu düşünür gerçekte ise sahip olduğu şeyler sağdan soldan devşirilmiş kulaktan dolma malumat yığınıdır. İnternet ortamı malumat doludur, ama bilinç ve bilgelikten yoksundur. İhtiyacımız olan şey, bilgi, bilinç ve bilgeliktir. Bunun için de öncelikle sağlam bir arka plana, güvenilir bir bilgi zeminine ihtiyacımız var.

Bir başka husus, söz konusu bilgi zemininin tek taraflı olmaması gerekir. Çünkü bu da insanın çok yönlü olması gereken bilgilenme faaliyetini zedelemekte, bunun sonucunda yaşadığı gerçekliği eksik tanımasına yol açmaktadır.
Okuma programına aldığımız kitaplar söz konusu alanlarla ilgili temel bilgileri vermeye matuftur. Bundan dolayı konuyla ilgili çok sayıda değerli çalışma olmasına rağmen bizce maksadın hasıl olmasına yarayacak iki, üç veya biraz daha fazla sayıda kitap önerilmiştir. Amaç, programı izleyen taliplinin kendi başına bir ilim sahasını temsil eden konumun temel kavramlarını, genel çerçevesini zihninde belirginleştirmek, onda kalıcı bir kültür oluşmasını sağlamaktır. Elbette insan her okuduğu kitabı tam olarak ve ömür boyu hatırlayamaz, ancak aradan uzun bir zaman geçse ve hatta unuttuğuna kanaat getirse dahi gerektiğinde hafızasında depolanan bilgiler hini hacette ekrana gelir. Bir çağrışım, bir tartışma veya herhangi bir hatırlatma (tezekkür), zamanında depolanmış bilgilerin zihninde uyanmasına vesile teşkil ederler. Ayrıca belirtmekte yarar var:

Bu okuma programında yer alan kitaplar dikkatle ve bir kere okunmakla yetinilmesine rağmen, Kur’an okumanın zamanı yoktur. Her gün asgari üç dört sayfa Kur’an okunması, eğer Arapça’sından okunabiliyorsa mealiyle birlikte, eğer Arapça okunamıyorsa, sadece mealiyle yetinerek okunması gerekmektedir. Bu da üzerinde tefekkür edilmeden bir okuma değil, tam aksine yavaş ve çok yönlü düşünmek içinde yaşadığımız hayatla zihnen uğraştığımız konularla bağını kurmayı esas olan bir okuma olması gerekmektedir.

Bizim Kur’an’la öylesine sık, yoğun ve doğrudan bir temasımız olmalı ki, her durumda ve kiminle olursa olsun konuştuğumuz, tartıştığımız, şahit veya muttali olduğumuz herhangi bir konuyla ilgili ayetler hemen aklımıza geliversin. Bunun bizde sürekli işleyen bir meleke haline gelmesi lazım. Bir bakıma buna Kur’an’ı ruhen ve zihnen içselleştirmemiz çabası diyebiliriz. Dolayısıyla programa katılmak isteyen hiçbir taliplinin Kur’an’ı birkaç defa okumak suretiyle bu kitaba tam olarak muttali olabileceği düşüncesinde olmaması önemlidir. Okuma programımız giriştikçe literatür değişebilir, ama Kur’an okuma hayatımızın sonuna kadar sürer.

Bu türden bir okuma programı gerçekleştirmek özel veya formel zamanlara ihtiyaç yoktur. Meslek sahibi esnaf, devlet dairesinde çalışan bir memur, evinde çocuk büyüten bir ev hanımı, okulda okuyan bir öğrenci bu programı izleme imkânına sahiptir. Tabii ki belli bir zaman ayırmak gerekecek. Fakat bu zamanın resmi, özel ve törensel kuralların işlediği herhangi bir mekânda geçmesi gerekmez. Kimi zaman televizyon seyretmeye ayırdığımız bir zamanı buna ayırabiliriz. İş arasında bir dinlenme vakti, akşam saatleri, gece veya sabah namazından sonra herhangi uygun bir zaman. Bu zamanı taliplinin kendisi tayin ve tespit eder.

Okuma programının bir ekibin eşliğinde yürütülmesinin şu faydası var: Bilindiği üzere okuma hatta çok okumak yetmez. İnsanın okuduklarını benzer frekanslara sahip insanlarla tartışması gerekir. Çünkü karşılıklı tartışma -biz buna müzakere, alışveriş ve zihni yardımlaşma diyebiliriz- zihni açar, anlaşılmayan noktaları vuzuha kavuşturur, bilgi düzeyinin gelişmesine ve sahip olunan malumatın tefekküre konu olmasına hizmet eder. Bugün tefekkür etmeden bir yığın malumata sahip olan çok sayıda insan var, bunlar sadece aktarıcı veya bir başka deyimle nakledicidirler. Bizim aktarıcı olmanın ötesinde doğru bilgilere dayalı tefekkür sahibi, zihnen üretici insanlara ihtiyacımız var. Bu açıdan herhangi bir alanla ilgili bir kitabı, mesela fıkıh usulü ile ilgili bir eseri okuma işini bitiren ekibin belli bir periyotta bir araya gelip herkesçe okunan kitabı kendi aralarında müzakere etmeleri gerekir. Bir alan veya bir ilim dalıyla ilgili kitapların okuma işini bitirdikten sonra da o konuda uzman bir insanın davet edilip ya da ziyaret edilip daha kapsamlı bir müzakere yapılması gerekmektedir. Amaç okunan şeylerin zihinde iyice yer etmesini sağlamak, okuma esnasında ve sonrasında doğan fikirlerin bir sağlamasını yapmaktır.
Gözetilmesi gereken hedef, okunan şeyin sindirilmesi, zihne mal edilmesi olmalıdır. Ancak her halükarda bir zaman tayini söz konusu olmalıdır.

Son olarak şunu belirtmekte yarar var: Bu okuma programını izlerken, kişilerin zevklerine ve özel ilgi alanlarına bağlı olarak başka kitap, dergi ve gazete de okunur. Zaman ve imkânlar nispetinde yeni çıkan güzel kitapları aylık veya üç aylık yayınlanan önemli dergileri izlemekte fayda var. Ancak bir nokta çok önemlidir: Program dışı okumada seçici olmak gerekir. Nasıl abur cubur yemek mideyi fesada uğratırsa, abur cubur şeyler okumak da beyni fesada uğratır.

Nitelikli ve bilinçli okumanın konu ve malzemeleri şunlardır:

A. Kur’ân İlimleri ve Tefsir:

1. Kur’ân-ı Kerim Mealleri: (M. B. Eryarsoy, Diyanet Vakfı’nın heyet tarafından hazırlanmış meali, Muhammed Hamidullah’ın, Bekir Sadak’ın ve benzer mealleri )
2. Kurtubî Tefsiri, El Esas Fit Tefsir, Elmalılı Tefsiri, İbn-i Kesir Tefsiri, Fi Zilali’l-Kur’ân, Tefhimu’l Kur’ân,
3. Mukatil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü
4. Mukatil b. Süleyman, Ahkâm Ayetleri Tefsiri
5. Sabuni, Safvetu’t-Tefasir
6. Sabuni, Ahkâm Ayetleri Tefsiri
7. Cerrahoğlu, Muhsin Demirci’nin Tefsir Usulü
8. Subhi es-Salih, Kur’ân İlimleri
9. Muhsin Demirci, M.Said Şimşek ve İ.Cerrahoğlu’nun Tefsir Tarihi adlı eserleri
10. Ö. N. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi
11. İbn Useymîn, Tefsir Usulüne Giriş
12. İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü ve Kıraati
13. Rağıp El İsfahani, Müfredat

B. Siyer ve İslam Tarihi

1. İbnü’l-Esir Hikmet Neşriyat, el-Kamil Fit-Tarih Tercümesi
2. Mevdudi,Peygamberler Tarihi ve Tevhid Mücadelesi
3. Mevlana Şibli, Asr-ı Saadet
4. İbn Kayyim, Zâdü’l-mead
5. M.Ramazan el-Buti, Fıkhu’s-sire
6. Muhammed Gazali, Fıkhu’s-sire
7. Muhammed Münir Gadban, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Davet Metodu
8. Thomas Walker Arnold, İslam’ın Tebliğ Tarihi
9. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi
10. Muhammed Hamidullah, İslam’ın Doğuşu
11. Filibeli Ahmed Hilmi – Ziya Nur, İslam Tarihi
12. Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi
13. M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi
14. Ekrem Ziya Umari, Medine Toplumu
15. İmaduddin Halil, İslam’ın Tarih Yorumu
16. Safiyyurrahman Mübarekfuri, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Daveti
17. C. Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti
18. Mahmut Şit Hattab, Komutan Peygamber
19. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi
20. İsmail Hami Danişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi
21. Ali Sevim – Erdoğan Merçil, Selçuklu Tarihi
22. Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi
23. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih
24. Osman Turan, Selçuklu Tarihi

C. Hadis ve Hadis İlimleri:

1. Riyaz’us-Sâlihîn
2. Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi
3. El Minhac, Sahihi Müslim Şerhi
4. A. Davudoğlu, Selamet Yolları
5. Abdulgani Abdulhaluk, Hücciyyetüssünne
6. Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları
7. M. Hamidullah, İslam Hadis Tarihi
8. M. Z. Es-Sıddıki, Hadis Edebiyatı Tarihi
9. Talat Koçyiğit, Ali Yardım, İ. Lütfi Çakan’ın Hadis Tarihi adlı eserleri
10. Talat Koçyiğit, Ali Yardım, İ. Lütfi Çakan’ın Hadis Usulü adlı eserleri
11. Talat Koçyiğit, Abdullah Aydınlı, Mücteba Uğur, Hadis Istılahları
12. İbn Useymîn, Hadis Usulüne Giriş
13. İ. Lütfi Çakan ve Ali Yardım, Hadis Edebiyatı adlı eserleri

D. Akaid ve Kelam

1. M. Beşir Eryarsoy, Akaid Dersleri
2. Ö. N. Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam
3. İmam Gazzali, İtikatta Orta Yol (diğer çevirisi: İtikatta İktisat)
4. A. Salim Kılavuz, Akaid ve Kelama Giriş
5. A. Salim Kılavuz, İman –Küfür Sınırı
6. A. Saim Kılavuz, Akaid ve Kelam Tarihi
7. İbn Teymiyye, Şerhu’l-Akideti’l-Vâsatiyye
8. Ali Arslan Aydın, İslam’da İman Esasları

E. Fıkıh ve Fıkıh Usulü

1. Muhammed Ebu Zehra ve Abdulvehhab Hallaf’ın Fıkıh Usulü’ne dair eserleri
2. Zekiyüddin Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları
3. Ö. N. Bilmen, Hukuki İslamiyye Kamusu, Fıkıh Usulü’ne dair bölümleri
4. Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Fıkhi Mezhebler Tarihi ile Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Zeyd, İmam Cafer es-Sadık… adlı eserleri
5. Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi
6. Abdulkerim Zeydan, İslâm Hukukuna Giriş
7. İmam Şatıbî, Muvafakat
8. Ö. N. Bilmen, Büyük İslam İlmihali
9. Diyanet İlmihali, (İman ve İbadet, İslam ve Toplum)
10. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi

F. Genel Eserler/Ansiklopediler

1. İmam Gazzalî, İhyau Ulumi’d-Din
2. Şah Veliyyullah, Hucetullah’il-Bâliğa
3. Şamil İslam Ansiklopedisi
4. Diyanet İslam Ansiklopedisi
5. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (Risale Yayınları)

G. Fikri ve Edebi Eserler:

1. Seyyid Kutub’un Eserleri (Özellikle: Yoldaki İşaretler, İstikbal İslam’ındır, İslam’da Sosyal Adalet, İslam Düşüncesi, Dünya Barışı ve İslam, İslamî Etütler)
2. Muhammed Kutub’un eserleri (Özellikle: Nasıl Davet Edelim, Biz Müslüman Mıyız, İslam’ın Etrafındaki Şüpheler, Yirminci Asrın Cahiliyeti, Taklitlerin Çarpışması…)
3. Mevdudi’nin Eserleri (İslam’da Devlet Düzeni, İslam’da Siyaset Düzeni, İslam’da Hükümet, Kur’ân’da Dört Terim, Hilafet Ve Saltanat…)
4. Muhammed Hamidullah’ın Eserleri (Özellikle İslam’a Giriş, İslam’da Devlet İdaresi, İslam Anayasa Hukuku, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları…)
5. Yusuf el-Kardavi’nin eserleri
6. Muhammed Esed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam
7. Es-Seyyid Ebu’l-Hasen en-Nedvi, Müslümanların Çöküşüyle Dünya Neler Kaybetti?
8. Muhammed İkbal, İslam Düşüncesinin Yeniden Oluşumu
9. Abdulkerim Zeydan, İslam Davetinin Esasları
10. M. Beşir Eryarsoy, İslam Devlet Yapısı, Küreselleşme ve Duruşumuz
11. Ali Kaçar, Zirvedeki Mankurtlar
12. Mahmut Kaya, Felsefe Metinleri
13. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri
14. Sigrid Hunke, İslam’ın Güneşi Avrupa’nın Üzerinde
15. Haydar Bammat, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi
16. M. M. Şerif’in Editörlüğünde; İslam Düşüncesi
17. H. H. Şirvani, İslam’da Siyasi Düşünce ve İdare
18. M. Ziyauddin er-Rayyis, İslam’da Siyasal Düşünce
19. Çağımız Din ve Fikir Hareketleri Ansiklopedisi
20. Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması
21. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi
22. Fukuyama; Tarihin Sonu
23. M. Akif, Safahat
24. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol
25. Sa’di, Gülistan
26. N. Fazıl, Çile
27. Sezai Karakoç (şiirleri ve nesir eserleri), Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Mustafa Miyasoğlu, Osman Sarı, Mustafa Kutlu’nun eserleri
28. Yerli ve yabancı klasik ve o düzeyde sayılabilecek edebi eserler (Hugo’nun Sefiller, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı, Goethe’nin Faust’u, Shakespeare’nin Macbeth’i, Gogol’un Palto’su, Balzac’ın Sefalet ve İhtişam, Camu’nun Yaban, Kafka’nın Şato’su ile Sartre’nin, Exupery’nin romanları gibi, yerlilerden: Yakup Kadri, Reşat Nuri vs. )
29. Sait Halim Paşa, Buhranlarımız
30. Edward Said, Oryantalizm
31 Edward Said, Yersiz Yurtsuz,
32. Yüksel Kanar, Batının Doğusu
33. Hasan El-Benna, Hatıralar
34. Roger Garudy, Hatıralar
35. İrfan Ülkü, Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı
36. Cemil Meriç; Bu Ülke, Mağaradakiler
37. Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-3,
38. Sezai Karakoç, Yitik Cennet
39. Ali Şeraiti, Hacc
40. Henry Kissinger, Diplomasi
41. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik
42. Alexandr Dugin, Rus Jeopolitiği
43. Alexandr Dugin, İran Jeopolitiği
44. Truman, Hatıralar
45. İttihatçılık ile ilgili Kaynak, Sina Akşit, Süleyman Kocabaş, Kazım Karabekir’in kitapları
46. Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık
47. Ali İhsan Siyavuş, Hatıralar
48. Hüseyin Rauf Orbay, Hatıralar
49. Rıza Nur, Hatıralar
50. Mehmet Akif, Eşref Edip. Sebilürreşad Neşriyat, İstanbul 1960
51. Ramazan Yıldırım, Hilafet Tartışmaları
52. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş 1946-1950
53. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri
54. Tevfik Çavdar, İttihat ve Terakki
55. Mehmet Kerim, İran İslam Devrimi
56. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

H. Yakın Tarih

1- İsmail Cem,Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi
2- Sebahaddin Selek, Anadolu İhtilali
3- Haydar Tunç Kanat, ABD Emperyalizmi ve CIA
4- Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri
5- Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası
6- Feroz Ahmed, Demokrasi Sürecinde Türkiye
7- Ali Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş
8- Hikmet Özdemir, Ordunun Olağan Dışı Rolü
9- Tarık Zafer Tunaya, Batılılaşma Hareketleri
10- Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi
11- Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,
12- Cüneyt Arcayürek, Darbeler ve Gizli Servisler
13- Muharrem Balcı, MGK ve Demokrasi,
14- Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanması
15- Kadir Mısıroğlu, Lozan Zafer mi Hezimet mi I-II-III,
16- Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü
17- Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler
18- Kadir Mısıroğlu, Sultan Vahideddin
19- Murat Bardakçı, Şahbaba
20- Necip Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazlumları
21- Raif Karadağ, Petrol Fırtınası
21- William Hale, Türkiye’de Ordu ve Siyaset
23- Rıza Nur, Hatırat
24- Cemal Kutay, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları
25- Eşref Edip, Kara Kitap
26- D. Mehmet Doğan, Batılılaşmanın İhaneti,
27- Ali Kaçar, Zirvedeki Mankurtlar
28- Kemal Tahir, Kurtlar Kanunu,
29- Kemal Tahir, Yol Ayrımı
30- M. Ali Brand, Emret Komutanım
31- Hüseyin Heykel, Kahire Dosyası
32- Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası
33- Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan
Bu listede konu ile ilgili eserlerin tamamının verilmesi gibi bir amaç gözetilmemiştir. Öncelikli olarak ele alınması ve bulundurulması gereken eserler üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan bir eserin listeye alınması, o eserin hatasız olması anlamına gelmez. Hatadan korunmuşluk Allah’a ve Rasulune mahsustur. Alanındaki en mükemmel eserler arasında da olmayabilir. Bununla birlikte dini şaşı görüp göstermek gibi temel bir yanlışlığı olan şahısların ve eserlerinin listede geçmemesine özen gösterilmiştir. Listenin zamanla tekamül etmeye, düzeltilmeye ihtiyacı her zaman bulunabilir. Bir deneme mahiyetiyle kitapseverlerin istifadesine arz edilmeye çalışılmıştır.

 

GRUBA KATIL