İlim ve İlim Ehli Konulu Hadis-i Şeriflerden Bir Demet[1]
Arşiv Yazarlar

İlim ve İlim Ehli Konulu Hadis-i Şeriflerden Bir Demet[1]

Ebû Hureyre (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İlim talep etmek için bir yolda giden her bir kişiye, muhakkak Allah Teâlâ cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Her kimi ameli geri bırakacak olursa, soyu onu ileri götürmez.” (Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, İbni Mâce, Ahmed, el-Müsned)

Ebû Hureyre (ra) dedi ki: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Allah’ın evlerinden bir evde toplanarak Kur’an’ı öğrenmeye çalışan ve onu aralarında ders yapan her bir kavmi, muhakkak melekler çepeçevre kuşatırlar, rahmet onları bürür, onların üzerine sekinet iner ve Allah Teâlâ onları, katında bulunanlar arasında zikreder. İlim talep etmek için bir yolda giden her bir kişiye, muhakkak Allah Teâlâ cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Her kimi ameli geri bırakacak olursa, soyu onu ileri götürmez.” (Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, İbni Mâce, Ahmed, el-Müsned)

Ebû Hureyre (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim, ilim talep etmek için bir yolda giderse, Allah Teâlâ da onun için cennete giden bir yolu kolaylaştırır.” (Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, İbni Mâce, Ahmed, el-Müsned)

İbnü’z-Zübeyr’den, Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Cahil ölmekten korktuğu için ilim talebine çıkan veya kaybolup gitmesinden korktuğu bir sünneti ihya etmek için çıkan her bir kul, muhakkak Allah’ın yolundaki kârlı gazi gibi olur. Her kimi ameli geri bırakacak olursa, nesebi onu ileri götürmez.”

Ebû Mûsâ el-Eş’ari (ra) dedi ki: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Allah’ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin misali, bol yağan yağmurun misali gibidir. Bu yağmurun isabet ettiği araziden bir kısmı, suyu kabul ederek/içine çekerek, pek çok ot ve bitkiyi bitiren bir yer idi. Bu araziden bir bölümü de, suyu tutan ve Allah’ın onunla insanlara fayda verdiği, insanların (ondan) içtikleri, suladıkları ve ekinlerini ektikleri bir yer idi. Bu arazinin diğer bir kısmı da, ne suyu tutan ve ne de ot bitiren bir yer idi. İşte bu, Allah’ın dininde fakih olan ve Allah’ın beni kendisiyle gönderdiği ilim ve hidayetin fayda verdiği, öğrenen, amel eden ve öğreten kimsenin misali ile; bu hususta başını dahi kaldırmayan ve Allah’ın beni kendisiyle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir.” (Buhari, Müslim)

Enes (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Muhakkak ki melekler, yaptığı şeyden razı ve hoşnut oldukları için ilim talep eden kimseye kanatlarını gererler.”

Enes (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Hayrı öğreten kimseye, denizdeki balıklar dâhil her şey istiğfar eder.” (İbni Adiy)

Ebû Katade (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Üç şey vardır ki, Müslüman öldükten sonra bile bunlar ona ulaşırlar: Sürekli devam etmek üzere verdiği bir sadaka; bunun ecri de sürekli ona akar. Ona dua eden salih bir evlat. Yaymış olduğu ve ondan sonra da kendisiyle amel edilen bir ilim.” (İbni Mâce, İbni Hibban, İbni Huzeyme)

Abdullah b. Ömer (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Hased ancak iki şeyde olur: Allah’ın kendisine Kur’an’ı verdiği ve gece-gündüz Kur’an ile amel eden bir kişi ile; bir de Allah’ın kendisine mal verdiği ve gece-gündüz o malı infak eden kişi de.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mâce)

Ebû Hureyre (Peygamber aleyhisselam’a) dayandırdığı bir hadiste şöyle dedi: “İnsanlar aynı altın ve gümüş madenleri gibidirler. Onların cahiliyye döneminde en seçkin olanları, (dinde) fakih olmaları şartıyla, İslam döneminde de en hayırlı olurlar.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mâce)

Abdurrahman b. Ebi Bekre’den, Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Ya âlim ol ya ilim öğrenen ol veya dinleyici ya da seven ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.” (Beyhaki, Taberâni)

Ebû Ümame el-Bahili (ra) dedi ki: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Şu ilme, kabzedilmeden ve kaldırılmadan önce pek fazla ihtimam gösterin.” Sonra –orta parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek- şöyle buyurdu: “Âlim ile ilim öğrenen, ecirde ortaktırlar. Bunların dışındaki diğer insanlarda ise bir hayır yoktur.” (İbni Mâce)

Ebû Zer (ra) dedi ki: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki sabahleyin çıkıp ilimden bir konuyu öğrenmen, senin için yüz rekât namaz kılmandan daha hayırlıdır.” (İbni Mâce)

GENÇ BİRİKİM

[1] Bu hadisler, İbni Abdi’l-Berr’in “Câmiu Beyâni’l-İlmi ve Fadlihi” isimli eserinden alıntılanmıştır. Karınca-Polen Yay, Ocak 2015.

GRUBA KATIL