Yazar Arşivi

İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Tasavvuf’a Dâir Görüşleri

Yazı dizimizin geçen bölümünde İbn Teymiyye’nin itikâdî görüşleri hakkında bilgi vermiştik. Bu bölümde de itikâdî görüşlerine paralel olarak muhâliflerince kendisine yapılan m...

İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Tasavvuf’a Dâir Görüşleri (3)

İbn Teymiyye'ye göre Kur'an sadece iti­kadî hükümlere değil bu hükümlerin aklî delillerine de yer verir, ‘âfâk ve enfüsten deliller’ gibi açık ifadeler­le çeşitli âyetlerde bu d...

İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Tasavvuf’a Dâir Görüşleri (2)

İbn Teymiyye, uzun yıllar sultanların yanında görmek istedikleri biri olmuş ve sultanlar onu desteklemişlerdir. Ancak en son yine bir sultanın emriyle hapse atılmış olması ve orada vefat e...

İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Tasavvufa Dair Görüşleri (1)

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki, Hâlbuki benim cennetim göğsümdedir. Şayet çıkıp gidersem o benimle beraberdir ve benden ayrılmaz. Benim hapsim bir halvet, katlim bir şehâdet, memleketi...

Mekruh Vakti Olmayan İbadet: Zikir (6)

(Temmuz 2017) Zikir, tefekkür, nefis terbiyesi, ihsân gibi dinin emir ve tavsiyeleri; sadece belirli zümrelerin tekelinde kabul edilemez; bunlar bütün Müslümanların malıdır.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (5)

(Haziran 2017) Semâ, raks ve devrân gibi sûfilerin zikir esnasında yaptıkları hareketlerle ilgili Kur’an ve Sünneti önceleyen rabbânî âlimlerimizin görüşleri

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (4)

(Mayıs 2017) Yazı dizimizin bu bölümünde, yüzyıllar boyunca tartışılan ‘Zikrin yapılış şekilleri’ konusunu işleyemeye gayret edeceğiz.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir -3-

(Nisan 2017) Allah’ı hakkı ile zikretmek, beraberinde Allah’ın dostlarını dost, Allaha, Rasûlüne, müminlere ve Kitabına düşman olanları düşman bilme noktasında anlam kazanmaktadır....

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir -2-

(Mart 2017) Bu bölümde Zikir kavramının hadis-i şeriflerde kullanımı ve zikir kavramıyla ilişkili kavramlar üzerinde duracağız.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (1)

(Şubat-2017) Zikir; sadece “Allah!” demek veya O’nu hatırlatan kelime veya cümleleri tekrarlamak değildir.